top of page

Noutăți

OPEN CALL FOR ART Concurs de portofolii pentru Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino din Bușteni


RO


Castelul Cantacuzino din Bușteni lansează un nou concurs de proiecte pentru Galeria de Artă din cadrul muzeului, cu scopul de a susține și promova artiști români din diferite domenii ale artei. Artiștii pot să își depună dosarele pentru diferite tematici, urmând ca lucrările să fie expuse pe parcursul următorului an și să se bucure de o expunere amplă, atât prin prisma vizitatorilor, cât și prin promovare în mediul online.


Artiștii sunt invitați să-și înregistreze lucrările conform tematicilor și datelor de mai jos, lucrări care pot fi atât din domeniul picturii, graficii, fotografiei, sculpturii, cât și instalații sau tehnici mixte. Un juriu va alege un număr considerabil de opere ce vor fi expuse în Galeria de Artă în diferite expoziții temporare.


  • Anul cărții în România – data limită: 4 septembrie 2019

Tema propune prezentarea cărților și a lecturii în artă, fiind deschisă interpretării artistice. Scopul expoziției este încurajarea lecturii și prezentarea cărții în artă, într-o varietate largă de viziuni: cititori, scriitori (naționali sau internaționali), biblioteci și spații de lectură, ilustrații de carte, cartea ca obiect ori ca subiect, opere literare transpuse în arte vizuale etc.


  • Teme mitologice – data limită: 30 noiembrie 2019

Poveștile mitologice ale lumii prezentate în artă, fie redate într-un mod clasic, fie în interpretări noi și surprinzătoare. Expoziția dorește să poarte privitorul prin aceste povești care au contribuit la viziunea umană asupra lumii în care trăim și să le aducă mai aproape de public, în varianta vizuală.


  • Rural și urban – data limită: 29 februarie 2020

Spațiile care ne înconjoară au fost surse de inspirație în toate timpurile, însă limita dintre rural și urban tinde să devină tot mai subtilă. Expoziția dorește să scoată în evidență aceste spații și să atragă atenția asupra locurilor populate de oameni, astfel încât să le privim cu ochi noi, în viziuni originale.


  • Alte teme și propuneri – data limită: 18 decembrie 2019

O categorie fără limite, prin care încurajăm toți artiștii să participe la concurs pentru a avea șansa să își expună operele de artă în Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino.


Artiștii sunt invitați să participe cu un portofoliu care să conțină un CV complet al artistului incluzând o listă cu expozițiile precedente la care a participat (dacă este cazul), o prezentare a artistului și a viziunii sale, fotografii ale lucrărilor (pentru sculpturi și opere tridimensionale, fotografii din diverse unghiuri, greutate), dimensiuni, un text de prezentare a lucrărilor și datele de contact ale artistului.


Portofoliile pot fi trimise la adresa art@zamora-estate.comprin www.wetransfer.com sau pot fi expediate la Castelul Cantacuzino din Bușteni, strada Zamorei, nr. 1, Bușteni, jud. Prahova, 105500, către Alexandra Ardelean.


Concursul este deschis pentru toți artiștii români care activează în sectorul artistic (pictură, desen, fotografie, sculptură, instalații, proiecte multimedia și digitale). Aplicanții trebuie să aibă peste 18 ani.


Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino va asigura transportul lucrărilor și instalarea lucrărilor în spațiul expozițional.


Castelul Cantacuzino din Bușteni, construit între anii 1901 și 1911 de Prințul Gheorghe Grigore Cantacuzino, a fost deschis publicului pentru vizitare începând cu 2010. Castelul Cantacuzino a găzduit unele dintre cele mai impresionate și interesante expoziții din România. Astfel, din 2015, iubitorii de artă s-au putut bucura atât de litografii și gravuri ale celebrilor Salvador Dali, Pablo Picasso, Marc Chagall, Henri Matisse și Toulouse-Lautrec, cât și de lucrări ale unor artiști români contemporani. Galeria de Artă a găzduit și Societatea Artiștilor Figurativi din România înainte de a oferi o incursiune extraordinară în lumea sculpturii românești. 100 de sculptori din întreaga Românie s-au alăturat pentru a marca anul Centenarului. În prezent, Galeria de Artă în colaborare cu PostModernism Museum găzduiește expoziția Women Power in Art, prin care scoate în evidență rolul artistelor femei din România în arcul temporal al ultimei sute de ani.


ENG


The Cantacuzino Castle from Bușteni launches a new portfolio competition for its Art Gallery, with the aim of supporting and promoting Romanian artists from different fields of art. Artists can submit their proposals on different topics, the artworks scheduled to be exhibited during the next year and enjoying a wide exposure, both for the Castle’s visitors and through online promotion.

Artists are invited to submit their works according to the themes and dates below, works that can be in the field of painting, graphics, photography, sculpture, as well as installations or mixed techniques. A jury will choose a considerable number of works to be exhibited in the Art Gallery in different temporary exhibitions.

• Year of the book in Romania - deadline: September 4, 2019

The theme proposes the presentation of books and reading in art, being open to artistic interpretation. The purpose of the exhibition is to encourage reading and to present books in art, in a wide variety of visions: readers, writers (national or international), libraries and reading spaces, book illustrations, the book as object or subject, literary works transposed into visual arts etc.

• Mythological themes - deadline: November 30, 2019

The mythological stories of the world presented in art, either portrayed in a classic way or in new and surprising interpretations. The exhibition aims to carry the viewer through a journey of stories that have contributed to the human vision of the world in which we live and to bring them closer to the public, in visual versions.

• Rural and urban - deadline: February 29, 2020

The spaces around us have been inspiring in all times, but the boundary between rural and urban tends to become subtler. The exhibition aims to highlight these spaces and to draw attention to places populated by people, so that we can look at them with new eyes, in original visions.

• Other topics and proposals - deadline: December 18, 2019

A limitless category, by which we encourage all artists to participate in the contest in order to have the chance to exhibit their works of art in the Art Gallery of the Cantacuzino Castle.

Artists are invited to participate with a portfolio containing a complete CV of the artist including a list of previous exhibitions he attended (if applicable), a presentation of the artist and her or his vision, photographs of works (for sculptures and three-dimensional works, photographs from various angles, weight), dimensions, text presentation of works and contact details of the artist.

The portfolios can be sent by email to art@zamora-estate.com, via www.wetransfer.com or they can be sent by post or courier to the Cantacuzino Castle in Bușteni, Zamorei street, no. 1, Bușteni, Prahova county, 105500, to Alexandra Ardelean.

Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page