top of page

Noutăți

Sculpturi de peste 6 metri înălțime, realizate din aproximativ 80 de tone de material, expuse într-uPeste 100 de sculpturi, unele de peste 6 metri înălțime, realizate din aproximativ 80 de tone de material, vor fi prezentate începând din 16 iunie, la Castelul Cantacuzino, în expoziția "100 de ani România. 100 de sculpturi. 100 de zile", un eveniment dedicat aniversării Centenarului.


Expoziția, care se va încheia pe 24 septembrie, aduce în atenția iubitorilor de artă peste 100 de sculpturi realizate de unii dintre cei mai apreciați artiști. Astfel, vor fi expuse, printre altele, sculpturi realizate de Paul Neagu, Darie Dup, Aurel Vlad, Mircea Roman, Peter Jecza, Marian Zidaru, Nicolae Fleissig, Liviu Mocan și mulți alți foarte importanți artiști. Vizitatorii vor putea vedea lucrări realizate din andezit, lemn, metal, marmură, bronz, piatră, ciment, granit, sticlă, oțel și alamă.

Peste 100 de sculpturi își vor valorifica tridimensionalitatea prin amplasarea lor într-un sit istoric, neoromânesc, celebrând astfel dialogul dintre începutul și contemporaneitatea României. Expoziția invită la cunoaștere, cercetând trecutul și analizând bogăţia de perspective, abordări şi interpretări ce surprind pluridimensionalitatea sculpturii actuale.


Cele peste 100 de sculpturi vor fi expuse atât în grădina Castelului, cât și în spațiul interior al Galeriei de Artă a monumentului istoric. Pentru această expoziție, a fost realizată, printr-o intervenție artistică și simbolică, o serie de noi trasee de promenadă. Unele dintre cele mai reprezentative nume ale sculpturii românești postbelice și contemporane vor invita vizitatorii să descopere pe aceste alei atât o viziune cuprinzătoare asupra discursului plastic al sculpturii, cât și noi perspective de asumare a viitorului.


Sculpturile provin din întreaga Românie și din Moldova, formând astfel o Mare Unire a artiștilor. O parte dintre aceste lucrări sunt deja expuse în grădina Castelului, iar în fiecare zi, expoziția se îmbogățește cu alte sculpturi ce sunt aduse din toate colțurile țării. Astfel, expoziția, ce va cuprinde 100 de lucrări amplasate în aer liber și peste 60 de sculpturi în interiorul monumentului, va fi finalizată înainte de 15 iunie.


Vernisajul expoziției va avea loc pe 15 iunie, la ora 16.00, la eveniment participând Kurt Neuschitzer, CEO al Zamora Estate, companie ce deține domeniul Castelul Cantacuzino, Sorina Jecza, președintele Fundației TRIADE, partener al expoziției, Eugen Petri, sculptor și unul dintre ajutoarele importante ale proiectului, și critici de artă.


Lucrările ce vor fi prezentate în expoziția "100 de ani România. 100 de sculpturi. 100 de zile" provin atât din colecții publice și private, cât și din selecția realizată în urma concursului de proiecte organizat de Castelul Cantacuzino. Totodată, pentru o reprezentare cât mai vizibilă, va fi editat un catalog ce va cuprinde sculpturile ce fac parte din proiectul inițiat de Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino.


Expoziția este organizată sub îndrumarea Fundației Triade în colaborare cu sculptorul Eugen Petri.


Castelul Cantacuzino a fost deschis spre vizitare în 2010, iar în 2015, a fost inaugurată Galeria de Artă, prima expoziție fiind dedicatã pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat apoi lucrãri grafice ale artiștilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, dar și expoziții de artã contemporanã cu lucrãri ale artiștilor Andrei Gamarț, Nadine Kseibi, Mirela Iordache și a Societății Artiștilor Figurativi din România.


Castelul Cantacuzino a fost construit în 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, monumentul devenit istoric fiind la inaugurarea sa una dintre cele mai moderne construcții din Europa.


Fundaţia Triadeeste prezentă din anul 2000 pe scena culturală a Timişoarei (fondator: sculptorul Peter Jecza). Programele pe care le încurajează vizează arta în spațiul public, recuperarea și restituirea patrimoniului – prin inițiative axate pe artiști ai generației ’60 – pionieri ai artei contemporane, susținerea tinerilor creatori, prin intermediul Premiilor Juventus.


Triade a organizat peste 200 de expoziții în spațiile proprii din Timișoara sau prin

parteneriate internaționale, în întreaga Europă, și a editat peste 200 de albume și cărți de artă. Este coorganizator al Bienalei Art Encounters (2015, 2017).


Expoziția va avea loc între 16 iunie și 24 septembrie 2018, zilnic, între orele 9.00 și 21.00.Over six meters tall sculptures, made of about 80 tons of material, exposed in a park of 60,000 square meters, from June 16, at Cantacuzino Castle.


More than 100 sculptures, some over 6 meters high, made of about 80 tons of material, will be presented at Cantacuzino Castle at the 100 years of Romania, 100 sculptures, 100 days, an event dedicated to the Romanian Centenary anniversary.


The exhibition, which will end on the 24th of September, brings to the attention of art lovers over 100 sculptures made by some of the most appreciated artists. Thus, among others, sculptures by Paul Neagu, Darie Dup, Aurel Vlad, Mircea Roman, Peter Jecza, Marian Zidaru, Nicolae Fleissig, Liviu Mocan and manny other very important artists. Visitors will be able to see works made of andesite, wood, metal, marble, bronze, stone, cement, granite, glass, steel and brass.


Over 100 sculptures will be exhibited in both the Castle Garden and the interior of the Art Gallery of the Historical Monument. For this exhibition, a series of new promenade routes have been realized through artistic and symbolic intervention. Some of the most prominent names of the Romanian post-war and contemporary sculpture will invite visitors to discover on these paths both a comprehensive view of the plastic discourse of sculpture and new perspectives for assuming the future.


The sculptures come from all over Romania and Moldova, thus forming a Great Union of artists. Some of these works are already exhibited in the castle garden, and every day the exhibition is enriched with other sculptures brought from all over the country. Thus, the exhibition, which will include 100 outdoor works and more than 60 sculptures inside the monument, will be completed before June 15th.


The opening of the exhibition will take place on June 15, at 16.00. The event will be attended by Kurt Neuschitzer, CEO of Zamora Estate, a company that owns the Cantacuzino Castle, Sorina Jecza, president of the TRIADE Foundation, partner of the exhibition, Eugen Petri, sculptor and one of important project assistant, and art critics.


The works to be presented at the exhibition "100 Years of Romania 100 Sculptures 100 Days" come from public and private collections as well as from the selection made after the Cantacuzino Castle competition. At the same time, for a more visible representation, a catalog will be edited which will include the sculptures that are part of the project initiated by the Art Gallery of Cantacuzino Castle.


The exhibition is organized under the guidance of the Triade Foundation in collaboration with sculptor Eugen Petri.


Cantacuzino Castle was opened for visitation in 2010, and in 2015 the Art Gallery was inaugurated, the first exhibition being dedicated to the Spanish painter Salvador Dali. Then there were graphic works by the artists Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, as well as contemporary art exhibitions by artists Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache and the Romanian Figurative Artists Society.


Cantacuzino Castle was built in 1911, at the request of Prince Gheorghe Grigore Cantacuzino, and the monument became a historic one at its inauguration being one of the most modern buildings in Europe.


The Triade Foundation has been present on the cultural scene of Timisoara since 2000 (founder: sculptor Peter Jecza). The programs they encourage aim at art in public space, the recovery and the return of heritage - through initiatives centered on artists of the 60s generation - pioneers of contemporary art, supporting young creators through the Juventus Awards.


Triade organized more than 200 exhibitions in its own premises in Timisoara or through

international partnerships across Europe, and has published over 200 albums and art books. They are the co-organizer of the Art Encounters Biennial (2015, 2017).


The exhibition will take place between the 16th of June and the 24th of September 2018, daily from 9.00 to 21.00.


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page