top of page

Noutăți

Lucrări ale sculptorului Maxim Dumitraș, realizate din lemn, alamă și cupru, la Castelul CantacuzinoRO

Lucrări ale sculptorului Maxim Dumitraș, realizate din lemn, alamă și cupru, vor fi expuse în Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino în expoziția intitulată “Absențe încercuite”, ce explorează simbolul cercului prin contopirea diferitelor tehnici. Operele de artă vor putea fi admirate în perioada 15 decembrie 2020 - 31 martie 2021.


Castelul Cantacuzino continuă proiectul prin care aduce în atenția publicului iubitor de artă lucrării ale unor artiști români de renume internațional și, începând din 15 decembrie, Galeria de Artă va găzdui Absențe încercuite a sculptorului Maxim Dumitraș. Expoziția, care se va încheia pe 31 martie, prezintă 20 de sculpturi ale artistului create din lemn și metal, și peste 20 de picturi și colaje, realizate prin tehnica mixtă.


Potrivit dr. Alexandru Chituță, curatorul expoziției, “lemnul sau metalul brut, în cazul nostru bronz, prin idee, studiu, gând și muncă, prin daltă sau foc, prinde viață, armonie, formă, frumusețe... viață, devine lucrare artistică ce poate innobila spațiul construit. (...) Din natură își ia materialul și îl natură îl restituie. Se remarcă aici o sensibilitate și o receptivitate puțin obișnuite față de mediul înconjurător și înfrumusețarea acestuia, lucrările sale putând fi văzute în sălile galeriilor și muzeelor, în mediul civic, dar și pe coamele dealurilor și în poienile înverzite ale munților. În integralitatea sa, opera semnată de Maxim Dumitraș este emoția sublimată a legăturii profunde a artistului cu lumea”.

Astfel, Maxim Dumitraș invită iubitorii de frumos la o simfonie a naturii “presărată cu notele și vibrațiile lemnului alături de sunetele grave ale bronzului într-un aer de solemnitate”. De asemenea, lucrările sculptorului Maxim Dumitraș au o încărcătură simbolică fiind sublime și puternice și explorează veleitățile cercului prin diferite tehnici, de la sculptură în lemn, colaj și pictură.

“După ce am explorat diferite moduri de exprimare, am început să scap de realism și să-mi pierd interesul. Am început să intru în lumea pură, încercând să nu transmit altceva decât o simplă bucurie formală, subliniind desenele pe care mintea mea le-a atras din experiențele mele formale. Nu vreau să repet sau să recreez realitatea, ci mai degrabă să formez nefericirea mea interioară și cunoștințele acumulate pentru a crea o soluție formală – care îmi însumează experiența de viață ca artist alăturându-mi vechii mele căi, noul care va veni”, a declarat Maxim Dumitraș.

Maxim Dumitraș s-a născut pe 27 septembrie 1958 la Sîngeorz-băi și a urmat cursurile Universității de Artă și Design din Cluj Napoca. De asemenea, Acesta este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. De-a lungul timpului a avut peste 30 de expoziții personale, unele dintre acestea fiind în țări precum Letonia, Franța, Elveția, Germania, Olanda și Belgia. Totodată, a participat la peste 40 de simpozioane de sculptură, în Turcia, Spania, Franța, Germania și Bulgaria.

Castelul Cantacuzino a fost deschis spre vizitare în anul 2010, iar în 2015 a fost inaugurată Galeria de Artă, prima expoziţie fiind dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat lucrări grafice ale artiştilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec dar şi expoziţii de artă contemporană cu lucrări ale artiştilor Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache, ale Societăţii Artiştilor Figurativi din România și o mare expoziție de sculptură care a celebrat Centenarul Marii Uniri, aducând împreună 100 de sculptori români. De asemenea, Castelul a găzduit expozițiile “Woman in Power”, care a inclus opere de artă semnate de 110 artiste din 13 colecții private, “Books & Arts” și superba “Detaliul Neoromânesc”, ce a reprezentat o incursiune în lumea clădirilor bucureștene ce altădată erau mândria peisajului urban și unde a putut fi explorat mobilier cu influențe Neoromânești realizat de arhitecții atelierului Șezi - Octavia și Lucian Loiș și exemple de Arhitectura Neoromanesca.


De asemenea:


- accesul în spațiul muzeal al Castelului Cantacuzino este permis numai cu purtarea măștilor de protecție. Masca trebuie să acopere gura și nasul. Nu vom accepta NICIO ABATERE de la această regula

- la intrarea în curtea Castelului, vizitatorilor se măsoară temperatura corporală. Accesul persoanelor care prezintă simptome ale unor afecțiuni respiratorii sau temperatură peste 37,3 grade va fi restricționat.

- la intrarea în curtea Castelului Cantacuzino vor fi amplasate dispensere cu dezinfectant, acestea fiind disponibile în mai multe zone ale grădinii, inclusiv la intrarea în muzeu.

- vizitele se vor desfășura astfel încât să fie păstrată distanța de 2 metri între persoane, cu un număr limitat de vizitatori.

- spațiul muzeal va fi aerisit și dezinfectat periodic.

---------------------------------------------------------------------------


ENG


Artworks by the sculptor Maxim Dumitraș, made of wood, brass, and copper, exhibited at the Cantacuzino Castle starting on December 15


Works by the sculptor Maxim Dumitraș, made of wood, brass, and copper, will be presented in the Art Gallery of Cantacuzino Castle in the exhibition entitled "Surrounded Absences", which explores the symbol of the circle by coagulating different techniques. The artworks can be admired between December 15, 2020 - March 31, 2021.


Cantacuzino Castle continues the project that brings to the attention of the art-loving public the artwork of some internationally renowned Romanian artists and, starting with December 15, the Art Gallery will host “Surrounded Absences” by the sculptor Maxim Dumitraș. The exhibition, which will end on March 31, presents 20 sculptures by the artist created from wood and metal, and more than 20 paintings and collages, made by mixed media.


According to Dr. Alexandru Chituță, curator of the exhibition, “wood or raw metal, in our case bronze, through an idea, study, thought and work, through chisel or fire, comes to life, harmony, form, beauty ... life becomes a work of art which can ennoble the built space. (...) He takes his material from nature and returns it to nature. There is an unusual sensitivity and receptivity to the environment and its beautification, his works can be seen in the halls of galleries and museums, in the civic environment, but also on the ridges and green meadows of the mountains. In its entirety, the work signed by Maxim Dumitraș is the sublimated emotion of the artist's deep connection with the world ”.


Thus, Maxim Dumitraș invites beauty lovers to a symphony of nature "sprinkled with the notes and vibrations of wood along with the serious sounds of bronze in an air of solemnity."


Also, the works of the sculptor Maxim Dumitraș have a symbolic load being sublime and strong and explore the whims of the circle through different techniques, from wood carving, collage, and painting.


“After exploring different ways of expression, I started to get rid of realism and lose interest. I began to enter the pure world, trying to convey nothing but mere formal joy, emphasizing the drawings my mind drew from my formal experiences. I do not want to repeat or recreate reality, but rather to form my inner unhappiness and the knowledge gained to create a formal solution - which sums up my life experience as an artist by joining my old path, the new that will come", said Maxim Dumitraș.


Maxim Dumitraș was born on September 27, 1958, in Sîngeorz-băi and attended the University of Art and Design in Cluj Napoca. He is also a member of the Union of Visual Artists in Romania. Over time, he has had over 30 solo exhibitions, some of which have been in countries such as Latvia, France, Switzerland, Germany, the Netherlands, and Belgium. He also participated in over 40 sculpture symposiums in Turkey, Spain, France, Germany, and Bulgaria.


Cantacuzino Castle was opened for visits in 2010, and in 2015 the Art Gallery was inaugurated, the first exhibition being dedicated to the Spanish painter Salvador Dali. Graphic works by artists Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec followed, as well as exhibitions of contemporary art with works by artists Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache, of the Society of Figurative Artists in Romania and a large sculpture exhibition that celebrated the Centenary of the Great Union, bringing together 100 Romanian sculptors.


The Castle also hosted the exhibitions "Woman in Power", which included works of art signed by 110 artists from 13 private collections, "Books & Arts" and the beautiful "Neo-Romanian Detail", which was a foray into the world of Bucharest buildings that once they were the pride of the urban landscape and where furniture with Neo-Romanian influences made by the architects of the Șezi workshop - Octavia and Lucian Loiș and examples of Neo-Romanesque Architecture could be explored.


Also, your visit will be extremely safe:


- access to the museum space of Cantacuzino Castle is allowed only with the wearing of protective masks. The mask should cover the mouth and nose. We will not accept ANY DEVIATION from this rule


- at the entrance to the Castle courtyard, the visitors' body temperature is measured. Access for people with symptoms of respiratory conditions or temperatures above 37.3 degrees will be restricted.


- at the entrance to the courtyard of Cantacuzino Castle will be placed dispensers with disinfectant, other dispensers being available in several areas of the garden, including the entrance to the museum.


- the visits will be organise in such manner that the distance of 2 meters between people will be kept, with a limited number of visitors.


- the museum space will be periodically ventilated and disinfected.


Comments


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page