top of page

Noutăți

Klimt, Renoir, Picasso, Matisse și Munch se întâlnesc, la Castelul Cantacuzino, în expoziția “Great
Peste 60 de litografii și gravuri ale unora dintre cei mai mari artiști ai lumii, printre care Pablo Picasso, Gustav Klimt, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse, Salvador Dali, Toulouse Lautrec, Edvard Munch și Marc Chagall, vor fi expuse, începând cu 16 aprilie, în Castelul Cantacuzino, într-o expoziție remarcabilă intitulată “Great artists of the world - colecţia av. George Șerban”.Vernisajul expoziției va avea loc vineri, pe 16 aprilie, la ora 16.00, în Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino și vor fi prezenți avocatul și colecționarul George Șerban, curatorii expoziției, Alexandru Chituță și Raluca Polea, și Kurt Neuschitzer, CEO al Castelului Cantacuzino.


O lume fascinantă le va fi dezvăluită iubitorilor de artă care se vor putea delecta cu opere de artă grafică realizate de mari artiști ai secolelor XIX - XX. Astfel, peste 60 de lucrări semnate de Pablo Picasso, Gustav Klimt, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse, Salvador Dali, Toulouse Lautrec, Edvard Munch, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Marino Marini, Max Ernst, Paul Klee, Joan Miro, Victor Vasarely, Rene Magritte și mulți alții.


“Vreau să-i mulțumesc colecționarului George Șerban pentru frumoasa colaborare și pentru faptul că ne-a ales să fim parte a proiectului său extraordinar. Știți că iubim litografiile, că iubim pictura și sculptura, iar această pandemie nu ne-a oprit din a vă arăta frumusețea acestei lumi a creației. Sperăm ca aceste lucrări să vă bucure și să vă inspire, a declarat Kurt Neuschitzer.


Printre lucrările ce vor prezentate publicului se află și celebrele “Scream/ Strigătul”, de

Edvard Munch, “Domnișoarele din Avignon”, de Pablo Picasso, “Jazz”, de Henri Matisse, “Decalcomanie/ Decalcomania”, de Rene Magritte, și “The Seated Clowness”, de Toulouse - Lautrec.“Sunt prezenţi aici (la Castelul Cantacuzino - n.red) 30 de artiști celebri ce au marcat istoria artei, sunt fondatori și creatori de școală, de stiluri, sunt stâlpi și coloane frumoase și unice, din marele templu al artei universale. Iar pentru iubitorii de artă dar și pentru artiștii contemporani mai entuziaști, sunt pildă, inspiraţie și resursă. În demersul nostru de selecţie, am căutat să explicăm limba comună a picturii europene a sfârșitului de secol XIX și începutul celui de al XX-lea”, a declarat dr. Alexandru Chituță, unul dintre curatorii expoziției.


Astfel, vizitatorii Castelului vor descoperi o parte din incredibila colecție realizată în decursul anilor de avocatul George Șerban și vor călători în surprinzătoarea lume a artei.


“Expoziția va da publicului posibilitatea ca pe parcursul a șase luni să poată admira lucrări ale artiștilor de renume mondial. Pe lângă peisajul deosebit și arhitectura Castelului, vizitatorii vor putea observa lucrări de Dali, Chagall, Picasso, Miro și mulți alții! Expoziția punctează începutul colaborării noastre cu avocatul George Șerban, cel mai mare colecționar de artă din România. Ne bucurăm să fim parte a minunatului său proiect și sperăm să realizăm împreună expoziții inedite”, a declarat Raluca Polea, unul dintre curatorii expoziției și Art Manager al Castelului Cantacuzino.


Expoziția este deschisă până pe 1 septembrie, prețul de intrare fiind de 30 de lei.

Castelul Cantacuzino a fost deschis spre vizitare în anul 2010, iar în 2015 a fost inaugurată Galeria de Artă, prima expoziţie fiind dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat lucrări grafice ale artiştilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec dar şi expoziţii de artă contemporană cu lucrări ale artiştilor Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache, ale Societăţii Artiştilor Figurativi din România și o mare expoziție de sculptură care a celebrat Centenarul Marii Uniri, aducând împreună 100 de sculptori români. De asemenea, Castelul a găzduit expozițiile “Woman in Power”, care a inclus opere de artă semnate de 110 artiste din 13 colecții private, “Books & Arts”, superba “Detaliul Neoromânesc”, ce a reprezentat o incursiune în lumea clădirilor bucureștene ce altădată erau mândria peisajului urban și unde a putut fi explorat mobilier cu influențe Neoromânești realizat de arhitecții atelierului Șezi - Octavia și Lucian Loiș și exemple de Arhitectura Neoromaneasca, și expoziția de sculptură “Absențe încercuite”, semnată de artistul Maxim Dumitraș.

Castelul Cantacuzino a fost construit în 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, monumentul devenit istoric fiind la inaugurarea sa una dintre cele mai moderne construcții din Europa. În 2010, Castelul a fost deschis spre vizitare și de atunci a devenit una dintre cele mai importante atracții de pe Valea Prahovei.

De asemenea:

- accesul în spațiul muzeal al Castelului Cantacuzino este permis numai cu purtarea măștilor de protecție. Masca trebuie să acopere gura și nasul. Nu vom accepta NICIO ABATERE de la această regulă

- la intrarea în curtea Castelului, vizitatorilor se măsoară temperatura corporală. Accesul persoanelor care prezintă simptome ale unor afecțiuni respiratorii sau temperatură peste 37,3 grade va fi restricționat.

- la intrarea în curtea Castelului Cantacuzino vor fi amplasate dispensere cu dezinfectant, acestea fiind disponibile în mai multe zone ale grădinii, inclusiv la intrarea în muzeu.

- vizitele se vor desfășura astfel încât să fie păstrată o distanță de 2 metri între persoane, cu un număr limitat de vizitatori.

- spațiul muzeal va fi aerisit și dezinfectat periodic.


-------------------------------------------


ENG


Klimt, Renoir, Picasso, Matisse and Munch meet at Cantacuzino Castle in the exhibition "The Great Artists"More than 60 lithographs and engravings by some of the world's greatest artists, including Pablo Picasso, Gustav Klimt, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse, Salvador Dali, Toulouse Lautrec, Edvard Munch and Marc Chagall, will be on display, starting with April 16, in Cantacuzino Castle, in a remarkable exhibition entitled “Great artists of the world - av. George Serban ”.


The opening of the exhibition will take place on Friday, April 16, at 16.00, at the Cantacuzino Castle Art Gallery and will be attended by lawyer and collector George Serban, curators Alexandru Chituță and Raluca Polea, and Kurt Neuschitzer, CEO of Cantacuzino Castle.


A fascinating world will be revealed to art lovers who will be able to enjoy works of graphic art signed by great artists of the nineteenth and twentieth centuries. Thus, over 60 works signed by Pablo Picasso, Gustav Klimt, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse, Salvador Dali, Toulouse Lautrec, Edvard Munch, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Marino Marini, Max Ernst, Paul Klee, Joan Miro, Victor Vasarely, Rene Magritte and many others.


“I want to thank the collector George Șerban for the beautiful collaboration and for the fact that he chose us to be part of his extraordinary project. You know that we love lithographs, that we love painting and sculpture, and this pandemic has not stopped us from showing you the beauty of this world of creation. We hope you enjoy and inspire these works, said Kurt Neuschitzer.


Among the works that will be presented to the public are the famous "Scream", by Edvard Munch, "Misses of Avignon", Pablo Picasso, "Jazz", by Henri Matisse, "Decalcomanie", by Rene Magritte, and The Seated Clowness ”, by Toulouse - Lautrec.


“There are present (at Cantacuzino Castle - n.red) 30 famous artists who marked the history of art, are founders and creators of school, styles, are beautiful and unique pillars and columns, from the great temple of universal art. And for art lovers but also for more enthusiastic contemporary artists, they are, for example, inspiration and resource. In our selection process, we sought to explain the common language of European painting of the late nineteenth and early twentieth centuries, "said Dr. Alexandru Chituță, one of the curators of the exhibition.


Thus, visitors to the Castle will discover some of the incredible collections made over the years by the lawyer George Șerban and will travel in the surprising world of art.


“The exhibition will give the public the opportunity to admire works by world-renowned artists for six months. In addition to the special landscape and architecture of the Castle, visitors will be able to see works by Dali, Chagall, Picasso, Miro and many others! The exhibition marks the beginning of our collaboration with the lawyer George Șerban, the largest art collector in Romania. We are glad to be part of his amazing project and we hope to create unique exhibitions together ", said Raluca Polea, one of the curators of the exhibition and Art Manager of Cantacuzino Castle.


The exhibition is open until September 1 and the entrance price is 30 lei.


Cantacuzino Castle was opened for visits in 2010, and in 2015 the Art Gallery was inaugurated, the first exhibition being dedicated to the Spanish painter Salvador Dali. Graphic works by artists Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec followed, as well as exhibitions of contemporary art with works by artists Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache, of the Society of Figurative Artists in Romania and a large sculpture exhibition that celebrated the Centenary of the Great Union, bringing together 100 Romanian sculptors.


The Castle also hosted the exhibitions "Woman in Power", which included works of art signed by 110 artists from 13 private collections, "Books & Arts" and the beautiful "Neo-Romanian Detail", which was a foray into the world of Bucharest buildings that once they were the pride of the urban landscape and where furniture with Neo-Romanian influences made by the architects of the Șezi workshop - Octavia and Lucian Loiș and examples of Neo-Romanesque Architecture could be explored. Also, Cantacuzino Castle Art Gallery hosted


Also, your visit will be extremely safe:


- access to the museum space of Cantacuzino Castle is allowed only with the wearing of protective masks. The mask should cover the mouth and nose. We will not accept ANY DEVIATION from this rule


- at the entrance to the Castle courtyard, the visitors' body temperature is measured. Access for people with symptoms of respiratory conditions or temperatures above 37.3 degrees will be restricted.


- at the entrance to the courtyard of Cantacuzino Castle will be placed dispensers with disinfectant, other dispensers being available in several areas of the garden, including the entrance to the museum.


- the visits will be organised in such a manner that the distance of 2 meters between people will be kept, with a limited number of visitors.


- the museum space will be periodically ventilated and disinfected.Comments


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page