top of page

Noutăți

100 de artiști, 100 de ani de artă românească, într-un castel de peste 100 de ani
RO


Vineri, 09.06.2023, Bușteni – Expoziția „România – 100 de artiști, 100 de ani de creație”, colecția av. George Șerban este inaugurată în Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino din Bușteni. Începând cu data de 9 iunie 2023, vizitatorii vor putea admira numeroase lucrări de pictură, gravură și sculptură realizate de 100 de artiști români de renume de-a lungul unui secol, în perioada 1900-2000.


„A fost pentru mine, în calitate de colecționar, o mare bucurie și o oportunitate de a pune pe simeze și de a prezenta publicului peste 100 de lucrări de desen, acuarelă, litografie, gravură, tehnică mixtă, realizate de artiști români de-a lungul secolului al XX-lea. Expoziția și prezentul catalog au fost structurate în două perioade principale: 1900-1950, 1950-2000. Un capitol special este dedicat artiștilor care formează <<Școala Kazar>>. Am în colecția mea câteva sute de lucrări realizate de artiștii acestei școli, am avut nenumărate întâlniri și discuții cu mulți dintre ei și am fost convins că, pornind de la numitorul lor comun, profesorul Vasile Kazar, și de la respectul pe care foștii săi studenți i-l poartă, putem vorbi de o adevărată școală de grafică românească, <<Școala Kazar>>”, a declarat domnul avocat George Șerban, proprietarul colecției de artă.


Proiectul expozițional “România – 100 de artiști, 100 de ani de creație” prezintă numeroase lucrări realizate prin diferite tehnici de către artiști români de renume, ca de exemplu Constantin Brâncuși, Nicolae Tonitza, Theodor Aman, Octavian Smigelschi, Samuel Mützner, Hedda Sterne, Nicolae Tonitza, Aurel Cojan, Geta Brătescu, Marcel Chirnoagă, Horia Bernea, Ștefan Câlția, Victor Brauner, Sorin Ilfoveanu, Florin Mitroi, Alin Gheorghiu, Horia Damian. O secțiune a expoziției este dedicată reprezentanților graficii românești din Școala Kazar, precum Vasile Kazar, Ion State, Mircia Dumitrescu, Johanna Kovacs, Nicolae Săftoiu, Harry Guttman, Dan Erceanu, Ion Panaitescu ș.a.


„Veniți la Castelul Cantacuzino din Bușteni pentru a descoperi un altfel de secol XX, narat cu ajutorul penelului și măiestriei artistice! Într-o manieră extrem de rară în România zilelor noastre, expoziția <<România – 100 de artiști, 100 de ani de creație>>, colecția av. George Șerban combină diverse curente artistice specifice secolului extremelor: academism, simbolism, avangardism, art nouveau, modernism etc. De la desen în cărbune la tuș, de la acuarelă la grafică și litografie, de la pictură la sculptură, expoziția vine în fața iubitorilor de artă cu lucrări realizate în decursul unui secol. Lucrările ilustrează teme diverse și reprezentative pentru pictura românească a timpului: peisaje, natură statică, portrete, dar și lucrări de avangardă. Toate pentru a evidenția geniul artistic românesc, demersul continuu între tradiționalism și inovație, fiecare artist punându-și amprenta asupra modului de interpretare a temei, coloritului sau luminii.

În integralitatea sa, expoziția se constituie ca un important eveniment de restituire a unora dintre artiștii români, dar și de promovare a celor din ultima jumătate a secolului XX", a afirmat dr. Alexandru Constantin Chituță, curator si manager interimar al Muzeului Național Brukenthal.


Expoziția „România – 100 de artiști, 100 de ani de creație” va fi deschisă publicului în perioada 9 iunie – 9 august 2023. Mai multe detalii sunt disponibile online, pe adresa www.cantacuzinocastle.com. Biletele se achiziționează direct de la intrarea castelului, iar accesul în galerie se face exclusiv în cadrul tururilor ghidate. Pentru rezervări de grup, este necesar apel telefonic la numărul (+40) 244320520.


Parteneri media: Agerpres, Radio România Cultural, Radio România Internațional, Curatorial.ro, Modernism.ro, Nine O’ Clock.

Lucrările aparțin: George Șerban Art Collection


Castelul Cantacuzino din Bușteni a fost construit în 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit “Nababu’”, servind drept locuință de vară pentru familia nobilului și fiind la inaugurarea sa una dintre cele mai moderne construcții din Europa.

În 2010, monumentul devenit istoric și aflat în proprietate privată a fost deschis pentru prima oară spre vizitare, cu scopul de a oferi tuturor doritorilor șansa de a admira o parte din moștenirea Nababului. De atunci, a devenit unul dintre cele mai importante obiective culturale și turistice de pe Valea Prahovei.

În 2015, a fost inaugurată Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino, iar prima expoziţie i-a fost dedicată pictorului spaniol Salvador Dali. Au urmat expoziții cu lucrări grafice ale artiştilor Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, dar şi expoziţii de artă contemporană cu lucrări ale artiştilor Andrei Gamarţ, Nadine Kseibi, Mirela Iordache, ale Societăţii Artiştilor Figurativi din România, precum și o mare expoziție de sculptură care a celebrat Centenarul Marii Uniri, aducând împreună 100 de sculptori români. Acestor expoziții periodice au urmat multe asemenea, în încercarea de a delecta vizitatorii cu opere artistice de rang internațional.

Pentru mai multe informații, vizitați www.cantacuzinocastle.com, conectați-vă cu noi pe Facebook la www.facebook.com/castelulcantacuzino sau urmăriți pagina de Instagram www.instagram.com/cantacuzinocastle.


------------------------------------------------------------

ENG


100 artists, 100 years of Romanian art, in an over 100 years old castle


Friday, 09.06.203, Bușteni – The exhibition "Romania - 100 artists, 100 years of creation", George Şerban collection is inaugurated in the Art Gallery of the Cantacuzino Castle in Bușteni. Starting on June 9, 2023, visitors will be able to admire numerous works of painting, etching and sculpture created by 100 renowned Romanian artists over the course of a century, between 1900 and 2000.


"It was for me, as an art collector, a great joy and an opportunity to put on display and present to the public more than 100 works of drawing, watercolor, lithography, etching, mixed media, made by Romanian artists throughout the 20th century. The exhibition and its catalogue were structured into two main periods: years 1900-1950 and 1950-2000. A special chapter is dedicated to the artists who form the "Kazar School". I have in my collection several hundred works made by the artists of this school, I had countless meetings and discussions with many of them and I was convinced that, starting from their common denominator, Professor Vasile Kazar, and from the respect that his former students bear him, we can talk about a real Romanian school of graphics, the <<Kazar School>>", said lawyer George Şerban, owner of the art collection.


The artistic project "Romania - 100 artists, 100 years of creation" presents numerous works created through different techniques by renowned Romanian artists, such as Constantin Brâncuși, Nicolae Tonitza, Theodor Aman, Octavian Smigelschi, Samuel Mutzner, Ștefan Câlția, Victor Brauner, Horia Bernea. A section of the exhibition is dedicated to Romanian graphic art representatives from the period 1900-2000, such as Vasile Kazar, Ion State, Mircia Dumitrescu, Johanna Kovacs, Nicolae Săftoiu, Harry Guttman.


"Come to the Cantacuzino Castle in Bușteni to uncover another kind of a 20th century, narrated with the help of the paint brush and artistic mastery! In an extremely rare fashion for today’s Romania, the exhibition <<Romania - 100 artists, 100 years of creation >>, George Şerban collection combines various artistic currents specific to the century of extremes: academism, symbolism, avant-garde, art nouveau, modernism etc. From charcoal drawing to ink, from watercolor to graphics and lithography, from painting to sculpture, the exhibition presents art enthusiasts with works created over the course of a century. The works illustrate diverse and representative themes for the Romanian art of the time: landscapes, still life, portraits, but also avant-garde works. All in order to highlight the Romanian artistic genius, the continuous approach between traditionalism and innovation, each artist leaving their own mark on the way of interpreting the theme, colour or light.

In its entirety, the exhibition constitutes an important event for the restitution of some of the Romanian artists, but also for the promotion of those from the last half of the 20th century", said PhD. Alexandru Constantin Chituță, curator and interim manager of the Brukenthal National Museum.


The exhibition "Romania - 100 artists, 100 years of creation" will be open to the public from June 9 to August 9, 2023. More details are available online at www.cantacuzinocastle.com. Tickets can be purchased directly at the entrance of the castle and access to the gallery is only possible through guided tours. For group bookings, a phone call to the number (+40) 244320520 is required.


Media partners: Agerpres, Radio România Cultural, Radio România Internațional, Curatorial.ro, Modernism.ro, Nine O’ Clock.

Artworks belong to: George Șerban Art Collection


Cantacuzino Castle in Busteni was built in 1911, at the request of Prince Gheorghe Grigore Cantacuzino, nicknamed "the Nabob", serving as a summer residence for the nobleman's family and being one of the most modern buildings in Europe at its inauguration.

In 2010, the monument, which has become historic and is privately owned, was opened for the first time to visit, with the aim of offering the chance to see it to all those who wish to admire a part of the Nabob's legacy. Since then, it has become one of the most important cultural and touristic objectives in Prahova Valley.

In 2015, the Cantacuzino Castle Art Gallery was inaugurated, and the first exhibition was dedicated to the Spanish painter Salvador Dali. This was followed by exhibitions with graphic works by the artists Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Henri de Toulouse-Lautrec, but also contemporary art exhibitions with works by local artists, including a sculpture exhibition on the occasion of the Centenary of the Great Union, which brought together 100 Romanian sculptors. These periodical exhibitions were followed by many others, in an attempt to delight the visitors with artistic works of international level.

For more information, visit www.cantacuzinocastle.com, connect with us on Facebook at www.facebook.com/castelulcantacuzino or follow the Instagram page www.instagram.com/cantacuzinocastle.

Commentaires


Recomandăm
Recente
Arhivă
Urmăriți-ne
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page